Skip to content
Nahajaš se: Naslovna stran
Izjava o kakovosti Natisni E-pošta

Projekt:  »UGOTAVLJANJE IN RAZVIJANJE KAKOVOSTI V MREŽI BIOTEHNIŠKIH ŠOL SLOVENIJE«

 

IZJAVA O KAKOVOSTI BIOTEHNIŠKIH ŠOL SLOVENIJE

 

Z izjavo o kakovosti se zavezujemo, da udeležencem izobraževanja in vsem drugim partnerjem biotehniškihšol zagotavljamo naslednje standarde kakovosti:

 

·       Mladino in odrasle izobražujemo na biotehniških področjih, pri čemer posebno pozornost namenjamo spodbujanju zavesti o pomenu ohranjanja narave in življenjskega okolja vsehživih bitij.

 

·       Udeležence izobraževanja vzgajamo za zdrav način življenja in optimistično premagovanje življenjskih izzivov.

 

·       Udeležence izobraževanja spodbujamo za iskanje možnosti samozaposlitve in podjetništva navseh biotehniških področjih (kmetijstvo, hortikultura, živilstvo, veterina,gozdarstvo, lesarstvo).

 

·       Spremljamo potrebe okolja in prilagajamo izobraževanje potrebam razvoja stroke na vseh biotehniških področjih.  

 

·       Vsem udeležencem izobraževanja nudimo optimalne materialne pogoje, pouk poteka v sodobnoopremljenih učilnicah in laboratorijih.

 

·       Večino praktičnega pouka izvajamo na šolskih posestvih, v specializiranih delavnicah in podjetjih, kjer skrbimo za učinkovit prenos teoretičnih znanj v praktično usposobljenost udeležencev izobraževanja.

 

·       Udeležencem izobraževanja omogočamo različne oblike komuniciranja, dosegljivi smo po  e-pošti, po telefonu ali osebno v časupogovornih ur.

 

·       Imamo učinkovite, sprotne in pravočasne načine informiranja in komuniciranja s partnerji in udeleženci izobraževanja.

 

·       V sodelovanju z zunanjimi institucijami razvijamo in vpeljujemo nove izobraževalne programe, skaterimi sledimo potrebam gospodarstva in novostim na biotehniških področjih.

 

·       Udeležencem izobraževanjaz individualnim pristopom omogočamo, da pridobijo želeno stopnjo izobrazbe in da svoje znanje nadgradijo.

 

·       Dijakom s posebnimi potrebami zagotavljamo in nudimo individualno pomoč pri učenju, jim svetujemo ter skupaj z njimi oblikujemo njihovo izobraževalno in poklicno pot.

 

·       Udeležencem izobraževanja omogočamo dostop do učnih gradiv.

 

·       Nudimo dodatna izobraževanja v obliki različnih tečajev za mladino in odrasle.

 

·       Načrtno skrbimo za promocijo neformalnih oblik izobraževanj in formalnih izobraževalnih programovna biotehniških področjih med osnovnošolci in tudi med odraslo populacijo.

 

·       S svojim delom, ravnanjem in vedenjem prispevamo h kvaliteti vzgojno-izobraževalnega procesa in ugledu šole.

 

·       Skrbimo za spodbudnodelovno okolje vseh udeležencev v izobraževanju.

 

·       Izvajalci izobraževanjase trudimo za prijazen in spoštljiv odnos do vseh udeležencev izobraževanja, dopartnerjev in posameznikov z različnimi potrebami.

 

·       S samoevalvacijo  zagotavljamo povratno informacijo o kakovostinašega dela, kar je hkrati prednostna naloga konzorcija.

 

 

 

Direktor šole/zavoda:

dr. Vladimir Korošec

Vodja projekta kakovost:

dr. Vladimir Korošec

Vodja konzorcija:

Tone Hrovat,                      univ.dipl.inž.kmet.