Skip to content
Nahajaš se: Naslovna stran arrow Izobraževalni programi arrow Hortikulturni tehnik PTI
Hortikulturni tehnik PTI Natisni E-pošta
Program v iztekanju - program v novem šolskem letu ni razpisan.

V programu hortikulturni tehnik dijaki pridobijo veliko splošnega znanja, pri strokovnih modulih pa:

• razvijajo spretnosti za uspešno delo in strokovno rast;
• pridobijo splošna in temeljna znanja za razumevanje zakonitosti v naravi ter družbi;
• usvojijo in povezujejo strokovnoteoretična in praktična znanja za kvalitetno opravljanje delovnih nalog v vrtnarstvu in cvetličarstvu oz. hortikulturi;
• načrtujejo, vodijo in spremljajo delo pridelovanja rastlin ter rastlinskih delov s pomočjo IKT;
• načrtujejo, vodijo in spreminjajo načela povezana z oblikovanjem ter urejanjem prostora s cvetjem ter rastlinami;
• izvajajo dela v vrtnarstvu in cvetličarstvu oziroma hortikulturi v skladu z načeli trajnostnega razvoja, zagotavljanja kakovosti ter varstva pri delu;
• razvijejo podjetniško razmišljanje in poiščejo možnosti ter priložnosti v hortikulturi in podeželskem prostoru za zaposlitev ali samozaposlitev;
• varno ravnajo s škodljivimi in nevarnimi snovmi ter odpadki pri vrtnarski pridelavi, pri zasajevanju in oblikovanju z živimi rastlinskimi deli ter preprečevanju onesnaževanja okolja;
• svetujejo pri prodaji izdelkov in storitev ter materiala za potrebe hortikulturne dejavnosti;
• razumejo pomen ekonomike dela in organizacije delovnega mesta oziroma delovne enote;
• uporabljajo informacijsko-komunikacijsko tehnologijo za sporazumevanje, načrtovanje in organiziranje samostojnega, varnega, gospodarnega dela ter delovnih postopkov na poklicnem področju.

Izobraževanje traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk.

V program se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil:

 • program srednjega poklicnega izobraževanja in si pridobil enega od nazivov: vrtnar, cvetličar.

Izobraževanje se zaključi s poklicno maturo.
Obvezni del:
 • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
 • pisni in ustni izpit iz hortikulture.
Izbirni del:
 • pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike,
 • izdelek oziroma storitev in zagovor.

Možnosti zaposlitve:
 • samozaposlitev doma na kmetiji,
 • na kmetijskih posestvih, ki se ukvarjajo s cvetličarstvom in vrtnarstvom,
 • v kmetijskih predelovalnih obratih,
 • v kmetijskih zadrugah in trgovinah,
 • na turističnih kmetijah in kmetijah z dopolnilno dejavnostjo,
 • v agencijah za razvoj podeželja.

Nadaljnja pot izobraževanja

Z uspešno opravljeno poklicno maturo se lahko dijak vpiše na višje in visokošolske študijske programe. Če v 5. letniku opravi še 5. predmet splošne mature, se lahko vpiše na številne univerzitetne študijske programe. Bolj uspešni in ambiciozni dijaki, ki jim to ne zadošča, lahko po končanem srednješolskem programu opravijo še splošno maturo, za katero se pripravljajo v maturitetnem tečaju, na gimnaziji.

img_1261
img_4673
 
img_5615img_5625

 


SHEMA PREDMETNIKA: hortikulturni  tehnik   PTI

Splošnoizobraževalni predmeti

Slovenščina

Zgodovina

Biologija

Tuji jezik

Geografija

Kemija

Matematika

Sociologija

Športna vzgoja

Umetnost

Fizika

Informatika

Strokovni moduli - obvezni

Podjetništvo in trženje

 

 

Osnove vrtnarske tehnologije

 

 

Trajnostni razvoj

 

 

Strokovni moduli - izbirni

Specialno varstvo rastlin

 

Oblikovanje in urejanje okolja z rastlinami

 

Moduli odprtega kurikula:

naravoslovje, kmetijska mehanizacija, osnove krajinarstva

Praktično izobraževanje v šoli (praktični pouk)

Praktično izobraževanje pri delodajalcu (praktično usposabljanje z delom)

Interesne dejavnosti