Skip to content
Nahajaš se: Naslovna stran arrow Izobraževalni programi arrow Kmetijsko podjetniški tehnik SSI
Kmetijsko podjetniški tehnik - SSI Natisni E-pošta

V programu kmetijsko podjetniški tehnik dijaki pridobijo veliko splošnega znanja, pri strokovnih modulih pa se naučijo:

 • pridelovati poljščine, krmo za živali, sadje in grozdje;
 • rediti in oskrbovati domače živali;
 • varno uporabljati in vzdrževati kmetijsko mehanizacijo;
 • varno ravnati z gnojili in s škropivi;
 • načrtovati, voditi in spremljati dela v kmetijski proizvodnji;
 • svetovati pri prodaji kmetijskih pridelkov, izdelkov in storitev;
 • varovati okolje in varno ravnati z odpadki.

Izobraževanje traja 4 leta in obsega 240 kreditnih točk.


V program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

 • osnovno šolo ali
 • program nižjega poklicnega izobraževanja ali
 • enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.


Izobraževanje se zaključi s poklicno maturo.

Obvezni del:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
 • pisni in ustni izpit iz kmetijstva.

Izbirni del:

 • pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike,
 • izdelek oziroma storitev in zagovor.


Možnosti zaposlitve:

 • samozaposlitev doma na kmetiji,
 • na kmetijskih posestvih, ki se ukvarjajo s poljedelstvom, živinorejo, sadjarstvom ali vinogradništvom,
 • v kmetijskih predelovalnih obratih,
 • v kmetijskih zadrugah in trgovinah,
 • na turističnih kmetijah in kmetijah z dopolnilno dejavnostjo,
 • v agencijah za razvoj podeželja.

 

Nadaljnja pot izobraževanja

Z uspešno opravljeno poklicno maturo se lahko dijak vpiše na višje in visokošolske študijske programe. Če v 4. letniku opravi še 5. predmet splošne mature, se lahko vpiše na številne univerzitetne študijske programe.

Bolj uspešni in ambiciozni dijaki, ki jim to ne zadošča, lahko po končanem srednješolskem programu opravijo še splošno maturo, za katero se pripravljajo v maturitetnem tečaju, ki je redno izobraževanje na gimnaziji in traja 1 leto.

20150821_113352
img_8559
 img_3497  img_0604

 
 SHEMA PREDMETNIKA: kmetijsko podjetniški tehnik SSI

Splošnoizobraževalni predmeti

Slovenščina

Zgodovina

Biologija

Tuji jezik

Geografija

Kemija

Matematika

Sociologija

Športna vzgoja

Umetnost

Fizika

 

Strokovni moduli - obvezni

Informatika in poslovno komuniciranje

Kmetijska pridelava in reja s kmetijsko mehanizacijo

Naprava trajnega nasada

Trajnostni razvoj

Varstvo rastlin

Vodenje del na kmetijskem gospodarstvu

Podjetništvo in trženje

Pridelava krme

Prodaja in svetovanje v kmetijstvu

Strokovni moduli - izbirni (dijak izbere tri module)

Pridelava poljščin

Pridelava sadja

Reja živali

 

Moduli odprtega kurikula: uporabna matematika, upravljanje kmetijske mehanizacije, pridelava in predelava grozdja, oskrba konj in učenje jahanja, turizem na podeželju, predelava sadja, predelava mesa na kmetiji, …

Praktično izobraževanje v šoli (praktični pouk)

Praktično izobraževanje pri delodajalcu (praktično usposabljanje z delom)

Interesne dejavnosti