Skip to content
Nahajaš se: Naslovna stran arrow Izobraževalni programi arrow Kmetijsko podjetniški tehnik PTI
Kmetijsko podjetniški tehnik (PTI, 3 +2) Natisni E-pošta

V programu kmetijsko podjetniški tehnik dijaki pridobijo veliko splošnega znanja, pri strokovnih modulih pa:

 • usvojijo in povezujejo strokovno-teoretična in praktična znanja za kvalitetno opravljanje delovnih nalog v kmetijstvu;
 • načrtujejo, vodijo in spremljajo dela v rastlinski ter živalski proizvodnji oziroma dopolnilnih dejavnostih s pomočjo IKT;
 • izvajajo dela v rastlinski in živalski proizvodnji ter dopolnilnih dejavnostih v skladu z načeli trajnostnega razvoja, zagotavljanja kakovosti in varstva pri delu;
 • razvijejo podjetniško razmišljanje in poiščejo možnosti ter priložnosti v kmetijskem in podeželskem prostoru za zaposlitev ali samozaposlitev;
 • varno ravnajo s škodljivimi in nevarnimi snovmi ter odpadki kmetijske pridelave in reje;
 • svetujejo pri prodaji kmetijskih izdelkov in storitev ter materiala za potrebe kmetijske pridelave in reje;
 • spoznajo možnosti interesnega povezovanja in sodelovanja s strokovnimi institucijami v kmetijstvu;
 • uporabljajo informacijsko komunikacijsko tehnologijo za komuniciranje, načrtovanje, organiziranje samostojnega, varnega, gospodarnega dela ter delovnih postopkov na poklicnem področju.

Izobraževanje traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk.


V program se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil:

 • program srednjega poklicnega izobraževanja in si pridobil enega od  nazivov:  
 • vrtnar, cvetličar, kmetijski mehanik, kmetovalec, kmetovalka - gospodinja, gozdar in  gospodar na podeželju.


Izobraževanje se zaključi s poklicno maturo.

Obvezni del:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
 • pisni in ustni izpit iz kmetijstva.

Izbirni del:

 • pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike,
 • izdelek oziroma storitev in zagovor.


Možnosti zaposlitve:

 • samozaposlitev doma na kmetiji,
 • na kmetijskih posestvih, ki se ukvarjajo s poljedelstvom, živinorejo, sadjarstvom ali vinogradništvom,
 • v kmetijskih predelovalnih obratih,
 • v kmetijskih zadrugah in trgovinah,
 • na turističnih kmetijah in kmetijah z dopolnilno dejavnostjo,
 • v agencijah za razvoj podeželja.

 


img_0640
  img_0214    
         
Nadaljnja pot izobraževanja

 


Z uspešno opravljeno poklicno maturo se lahko dijak vpiše na višje in visokošolske študijske programe. Če v 5. letniku opravi še 5. predmet splošne mature, se lahko vpiše na številne univerzitetne študijske programe.

Bolj uspešni in ambiciozni dijaki, ki jim to ne zadošča, lahko po končanem srednješolskem programu opravijo še splošno maturo, za katero se pripravljajo v maturitetnem tečaju na gimnaziji.

 
  dsc03704
 
 
   


SHEMA PREDMETNIKA: kmetijsko podjetniški tehnik PTI

Splošnoizobraževalni predmeti

Slovenščina

Zgodovina

Biologija

Tuji jezik

Geografija

Kemija

Matematika

Sociologija

Športna vzgoja

Umetnost

Fizika

Informatika

Strokovni moduli - obvezni

Podjetništvo in trženje

Vodenje del na kmetijskem gospodarstvu

 

Varstvo rastlin

Prodaja in svetovanje v kmetijstvu

 

Trajnostni razvoj

 

 

Strokovni moduli - izbirni

Turizem na podeželju

Upravljanje kmetijske mehanizacije

Moduli odprtega kurikula:

naravoslovje, pridelava zelenjadnic, tehnologije v živinoreji

Praktično izobraževanje v šoli (praktični pouk)

Praktično izobraževanje pri delodajalcu (praktično usposabljanje z delom)

Interesne dejavnosti