Skip to content
Nahajaš se: Naslovna stran arrow Izobraževalni programi arrow Gospodar na podeželju SPI
Gospodar na podeželju SPI Natisni E-pošta

V programu gospodar na podeželju dijaki pridobijo veliko strokovnega znanja, pri strokovnih modulih pa se naučijo:
 • sodelovati pri načrtovanju kmetijske pridelave in reje živali ter pridelovati poljščine in vrtnine, sadje in grozdje, krmo ter rediti živali;
 • slediti načrtu kmetijske proizvodnje in kvalitetno ter ekonomično izpeljati osnovne tehnološke postopke;
 • del v rastlinski pridelavi (poljedelstvo, sadjarstvo, vinogradništvo) v skladu z načeli varstva rastlin in okolja;
 • oskrbe domačih živali skladno z etološkimi načeli;
 • varnega dela s kmetijsko mehanizacijo;
 • spoznavati kmetijski in podeželski prostor, spremljati novosti in trende ter prepoznavati možnosti in priložnosti za zaposlitev ali samozaposlitev;
 • sposobnosti za samostojno in odgovorno ravnanje.

Izobraževanje traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk.

V program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

 • osnovno šolo ali
 • program nižjega poklicnega izobraževanja ali
 • enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

Izobraževanje se zaključi z zaključnim izpitom.

Obvezni del:
 • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
 • izdelek oziroma storitev in zagovor.

Možnosti zaposlitve:

 • na lastni kmetiji,
 • na kmetijah z dopolnilnimi dejavnostmi,
 • na kmetijskih gospodarstvih, v kmetijskih zadrugah;
 • v kmetijskih trgovinah,
 • na področju kmetijske predelave,
 • v gozdno gospodarskih organizacijah.  

Nadaljnja pot izobraževanja

Z uspešno opravljenim zaključnim izpitom se lahko dijak vpiše v dvoletno poklicno tehniško izobraževanje (PTI 3 + 2) v program kmetijsko podjetniški tehnik.

img_9839
img_2280
 img_2331  img_1979SHEMA PREDMETNIKA: gospodar na podeželju SPI

Splošnoizobraževalni predmeti

Slovenščina

Umetnost

Športna vzgoja

Matematika

Naravoslovje

 

Tuji jezik

Družboslovje

 

Strokovni moduli - obvezni

Osnove podjetništva in prodaje

Varovanje okolja z osnovami trajnostnega razvoja

Osnove rastlinske pridelave z varstvom rastlin

IKT in osnove poslovnega komuniciranja

Osnove upravljanja s stroji in napravami

Kmetijska pridelava in reja s kmetijsko mehanizacijo

Strokovni moduli - izbirni

Pridelava poljščin

Pridelava krme

Reja živali

 

Moduli odprtega kurikula: pridelava zelenjadnic v zavarovanem prostoru, predelava sadja, predelava mesa na kmetiji, pridelava sadja, oskrba konj in učenje jahanja, pridelava in predelava grozdja, …

Praktično izobraževanje v šoli (praktični pouk)

Praktično izobraževanje pri delodajalcu (praktično usposabljanje z delom)

Interesne dejavnosti