Skip to content
Nahajaš se: Naslovna stran arrow Prehrana
Malica Natisni E-pošta

Šolska malica

Šolski centre Ptuj �e vrsto let zagotavlja zelo dobro organizirano toplo prehrano. Jedilnici na lokaciji Volkmerjeva (Petica) in Vi�ava sta sodobno in privla�no urejeni. Izbrani ponudnik šolske prehrane je PP Gostinstvo Ptuj, ki vsak dan pripravi tri razli�ne Menije, med katerimi je vsaj en vegetarijanski. Poleg tega nudijo pester izbor toplih in hladnih prigrizkov, razli�nih solat, sendvi�ev, smoothijev, ... Poskrbljeno je tudi za dijake z razli�nimi dietami (dieta za sladkorne bolnike in za bolnike s celiakijo). Jedilnica je odprta vsak dan med 7.00 in 13.00.  

Standardni izbor malic je objavljen na spletni strani Šolskega centra Ptuj https://servis.scptuj.si/user.login/in   

1. PRIJAVA NA ŠOLSKO MALICO

Na šolsko malico se lahko prijavite kadarkoli med šolskim letom. Izpolnjen in podpisan obrazec (doc) ter izpolnjeno in podpisano pogodbo oddate razredniku (ob koncu šolskega leta), v tajništvu šole ali pri odgovorni osebi za šolsko malico na Volkmerjevi (recepcija). Na osnovi prijave bo sklenjena pogodba 

PRIJAVA DIJAKA NA MALICO VELJA OD NASLEDNJEGA DNE PO PRIJAVI DO KONCA POUKA OZIROMA DO PISNE ODJAVE, PODANE S STRANI STARŠA ALI POOBLAŠ�ENEGA SKRBNIKA.  

Nova zakonodaja (iz leta 2012) je prinesla tudi spremembe pri odlo�anju o pravici do subvencionirane malice in o višini subvencije.  

O pravici do subvencije za šolsko malico in višini subvencije odlo�a Center za socialno delo. Z uveljavitvijo Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, staršem ni potrebno vlagati vloge za subvencijo, temve� podatke pridobimo preko javnih evidenc. Ve� o mo�nostih preberite v obvestilu. 

S 1. 2. 2013 je stopil v veljajo pravice do subvencije na podlagi dohodkovnega razreda dru�ine: 

 • do 42% neto povpre�ne pla�e pripada 100% subvencija malice;
 • nad 42% do 53% neto povpre�ne pla�e pripada 70% subvencija; 
 • nad 53% do 64% neto povpre�ne pla�e pripada 40% subvencija.

Dol�nosti staršev 
V Zakonu o šolski prehrani so zapisane tudi dol�nosti staršev oz. dijakov, ki pristopijo s prijavo dijaka na šolsko prehrano:

 • dol�nost staršev, da pravo�asno pla�ajo malico;
 • dol�nost staršev ali dijakov, da se pravo�asno odjavijo od malice (gl. pravila šolske malice). �e malica ni bila odjavljena pravo�asno, morajo starši pla�ati malico v višini polne malice (2,42€);
 • dol�nost staršev je, da v 30 dneh šoli sporo�ijo vsako spremembo podatkov, ki so jih navedli na prijavnici. 

2. CENA MALICE  

Cena malice je 2,42€.

 • �e ima dijak malico 100% subvencionirano po odlo�bi Centra za socialno delo, malice naro�nik ne pla�a. 
 • �e ima dijak malico 70% subvencionirano po odlo�bi Centra za socialno delo, malico pla�a naro�nik 0,73€. (subvencija znaša 1,69€) 
 • �e ima dijak malico 40% subvencionirano po odlo�bi Centra za socialno delo, malico pla�a naro�nik 1,45€. (subvencija znaša 0,97€)

Pri tem morajo dijaki spoštovati pravila šolske prehrane (delno povzeto spodaj).
 

3. IZVLE�EK IZ PRAVIL ŠOLSKE PREHRANE

Ob za�etku šolanja dijak kupi Dijaško izkaznico, ki jo uporablja do konca šolanja. �e jo dijak med tem �asom izgubi, mora naro�iti novo oziroma za potrebe malice lahko proti pla�ilu kavcije 5€ pridobi eviden�ni klju�ek. 

Dijak z dijaško izkaznico ali z eviden�nim klju�em dostopa do programa za evidentiranje prevzema malic, ki vsak dan izpiše listek za malico, s katerim dijak na delilni liniji prejme malico.  

Dijak je z oddajo prijavnice avtomatsko naro�en na Meni1. Do 8. ure teko�ega dne lahko dijak spremeni meni za naslednji dan oziroma naslednje dni preko spletne aplikacije na strani servis.scptuj.si. Dijak malico lahko izbere tudi za ve� dni vnaprej.  

Odjava malice 

Odjava malice za dolo�en dan ali dolo�eno obdobje poteka preko šolske spletne strani servis.scptuj.si 

Malico je potrebno odjaviti en dan prej do 8. ure ali v petek do 8. ure za ponedeljek. To je pravo�asna odjava. Primera:

 • Malico �elite odjaviti za sredo, zato morate odjavo poslati v torek do 8. ure. Odjava malice po 8. uri zjutraj pomeni zamujeno odjavo. Tako malico se pla�a po 2,42€.
 • Malico �elite odjaviti za ponedeljek, zato morate odjavo poslati v petek do 8. ure.Odjava malice po 8. uri zjutraj pomeni zamujeno odjavo. Tako malico pla�a naro�nik 2,42€.

Malico pla�a naro�nik po ceni 2,42 €, �e dijak ali naro�nik malice ne odjavi in je ne prevzame. 

Malice ne pla�a naro�nik v primeru, �e dijak ali naro�nik malico odjavi PRAVO�ASNO. 

ODJAVA malice do konca šolskega leta 

Starši lahko dijaka odjavijo od malice do konca šolskega leta. Odjava je lahko LE pisna dostavljena osebno ali po pošti na naslov Šolski cenger Ptuj, Volkmerjeva cesta 19, Ptuj oziroma na elektronski naslov E-poštni naslov je zavarovan pred nezaželeno pošto, za ogled potrebujete Javascript . Pri odjavi malice zadostuje kratko besedilo, iz katerega je razviden datum odjave. Za vse odjave velja, da jih morate poslati ali oddati v tajništvu do 10. ure zjutraj. Odjava malice velja naslednji delovni dan. Starši pošljejo odjavo malice TUDI za polnoletne dijake, saj so starši te dijake prijavili na malico.

4. OSTALO

Pogosta vprašanja

- Kako se prijavim na malico?
S prijavnico, ki jo dobiš na tej spletni strani. Prijavnico najprej shraniš na ra�unalnik, jo natisneš in izpolniš. Izpolnjeno in podpisano oddaš v tajništvu šole, zavoda ali pri receptorki v �asu uradnih ur.  

- Izgubil/-a ali poškodoval/-a sem dijaško izkaznico? Kako dobim novo?
Zahtevek za dijaško izkaznico podaš v tajništvu šole ter pla�aš strošek za izdelavo dijaške izkaznice. Do prejema nove izkaznice prejmeš elektronski klju�ek, s katerim lahko dviguješ malico.
 

- Izgubil/-a sem klju� za malico. Kje dobim novega? Ali se mi denar na klju�u za malico prenese na novega?
Klju� za malico dobiš pri receptorki v �asu uradnih ur. Zanj je potrebno pla�ati kavcijo 5€, ki jo dobiš vrnjeno ob vrnitvi klju�ka, ki
ti je bil izdan. 

- Ali še obstaja subvencionirana malica?
Da, obstaja, vendar o subvenciji odlo�a Center za socialno delo. Za vse informacije se zato obrni na Center za socialno delo.  

- Starši so zaprosili za subvencionirano prehrano, vendar odlo�be še nismo dobili. Ali lahko imam subvencionirano malico med tem �asom?
Ne. Med tem �asom pla�uješ malico po polni ceni. Ko boste dobili odlo�bo za subvencionirano malico, prosim prinesi fotokopijo prve strani odlo�be v šolo. Subvencija bo upoštevana od datuma veljavnosti in naredil se bo pora�un. 
 

- Prijavnici za malico sem prilo�il/-a odlo�bo o otroškem dodatku. Zakaj nimam subvencionirane malice?
V odlo�bi o otroškem dodatku nikjer ne piše, da imaš tudi subvencijo za malico. Potrebno je pridobiti odlo�bo o subvenciji za malico, zato se obrni na Center za socialno delo. 
 

- Konec januarja sem dobil/-a odlo�bo o subvencionirani malici. Ali je ta odlo�ba dovolj, da imam subvencionirano
malico?
Samo odlo�ba o subvencionirani malici je premalo, da boš prejel/-a malico. Potrebno je izpolniti PRIJAVNICO ZA MALICO (gl. zgoraj), saj tako dolo�a zakon o šolski prehrani. Šele ko oddaš prijavnico za malico, boš lahko prejel/-a subvencionirano malico. 

- V nedeljo sem odjavil/-a malico za ponedeljek. Zakaj moram malico pla�ati?
Zato, ker je bila malica odjavljena prepozno. Malico bi moral/-a odjaviti v petek do 8. ure v šoli ali preko spleta na naslovu servis.scptuj.si
 

- Danes nisem bil/-a v šoli, ker sem zbolel/-a. Malice nisem uspel/-a pravo�asno odjaviti. Ali moram malico pla�ati?
Da, malico za 1. dan odsotnosti se pla�a, kot da bi v šoli bil/-a. Za naslednje dni pa jo prosim odjavi preko spleta na naslovu servis.scptuj.si

- Ali malice ob koncu dneva ostajajo? Kaj naredite s temi malicamo?
Obi�ajno malice ne ostajajo, �e pa se to le zgodi, se ob koncu dneva (pred 13. uro) brezpla�no delijo vsem, ki si jo �elijo. Gre za manjše število malic. 

- Jutri imamo zdravniški pregled. Ali me bo šola odjavila od malice?
Šola malic v tem primeru ne bo odjavila, saj so zdravniški pregledi ob razli�nih urah. Odjaviti se moraš sam/-a. 

- Kdaj me šola odjavi od malice?
Šola dijake odjavi od malice, kadar so na športnem dnevu, tekmovanjih iz znanja, športnih tekmovanjih, kulturnih dogodkih, strokovnih ekskurzijah in mednarodnih izmenjavah. Kljub vsemu pa je dobro, da se od malice odjaviš tudi sam/-a. 
 

Vsa vprašanja o šolski prehrani lahko pošljete na elektronski naslov E-poštni naslov je zavarovan pred nezaželeno pošto, za ogled potrebujete Javascript .